Duntax Office

  • Địa điểm: đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
  • Diện tích khu đất: 110m2
  • Diện tích xây dựng: 98m2
  • Thiết kế – hoàn thành: 2020 – 2020
  • Kiến trúc sư chủ trì: Lê Viết Hội
  • Cộng sự: Nguyễn Văn Đức, Đặng Thanh Bảo
  • Kết cấu: Nguyễn Ngọc Thiên
  • Nhiếp ảnh: Hiroyuki Oki
No Comments

Post A Comment